Algemene voorwaarden Old Days

Algemene voorwaarden Old Days
Artikel 1  - Defenities
Artikel 2  - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3  - Toepasselijkheid
Artikel 4  - Het aanbod
Artikel 5  - De overeenkomst
Artikel 6  - Herroepingsrecht
Artikel 7  - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8  - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9  - De prijs
Artikel 10 - Garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Betaling
Artikel 13 - Aansprakelijkheid
Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Old Days
Bermerstraat 15
7731CZ Ommen
Telefoonnummer: 06-53275597
E-mailadres: info@olddays.nl
KvK-nummer: 56620845
Btw-identificatienummer: NL 1989377B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Old Days en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Old Days en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Old Days zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. De aangeboden artikelen zijn tweedehands artikelen. De staat waarin de goederen zich bevinden zal zo goed mogelijk beschreven worden.
 2. De gemelde prijzen zijn excl. BTW. De artikelen betreffen margegoederen. BTW wordt derhalve ook niet in rekening gebracht.
 3. Mocht een artikel, na levering, wezenlijk afwijken van hetgeen vermeld staat op de site, dan dient hierover onmiddellijk, uiterlijk binnen 24 uur na aankomst van de zending, contact te worden opgenomen met Old Days.
 4. We controleren de houten artikelen bij inkoop op houtworm, en waar nodig behandelen we ze. Dit wordt ook aangegeven bij het artikel. We kunnen geen garantie geven dat al onze meubelen 100% houtwormvrij zijn. Bij onder andere bouwmarkten zijn producten te koop om meubels eenvoudig en effectief hiertegen te behandelen.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Old Days onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Old Days is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Old Days passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Old  Days daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Old Days kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Old Days op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Old Days zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van Old Days waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke vermelding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht. 
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop. 

   

Artikel 6  – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Old Days bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door Old Days verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van verzending voor rekening van de consument.
 2. Wanneer een artikel beschadigd retour komt, kan er een waardevermindering in rekening worden gebracht. Dit kan dan verrekend worden met het aankoopbedrag.
 3. Old Days stort na ontvangst van het product het aankoopbedrag binnen 10 werkdagen terug.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Old Days dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door Old Days tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. voor losse kranten en tijdschriften;

 

Artikel 9 – De prijs

 1. De gemelde prijzen zijn in euro’s excl. BTW, de artikelen betreffen margegoederen. BTW wordt derhalve ook niet in rekening gebracht.
 2. De gemelde prijzen zijn excl. eventuele verzendkosten. Het afhalen van artikelen behoort ook tot de mogelijkheden.
 3. Aanbiedingen van artikelen gelden zolang de voorraad strekt. Old Days behoudt zich het recht om teksten, prijzen en artikelen te verwijderen, te wijzigen of te veranderen. Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.

 

Artikel 10 – Garantie

 1. Old Days verkoopt gebruikte artikelen. In de webshop worden alle producten beschreven en evt. beschadigingen benoemd. U kunt de producten vooraf komen bekijken, wij geven geen garanties achteraf.
 2. We controleren de houten artikelen bij inkoop, en waar nodig behandelen we ze tegen houtworm. Dit wordt ook aangegeven bij het artikel. We kunnen geen garantie geven dat al onze meubelen 100% houtwormvrij zijn. Bij onder andere bouwmarkten zijn producten te koop om meubels eenvoudig en effectief hiertegen te behandelen.
 3. Bent u niet tevreden, dan kunt u gebruik maken van uw herroepingsrecht.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Old Days zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Old Days kenbaar heeft gemaakt.
 3. Old Days verzendt via PostNL.
 4. Old Days zorgt voor een zorgvuldige verpakking en verzending van de bestelling. De mogelijke risico’s die het verzenden van de bestelling met zich meebrengt zijn altijd voor de koper. Old Days is nimmer aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen.
 5. U mag uw bestelling altijd komen ophalen. Dit kunt u aangeven tijdens het bestellen. Old Days neemt dan contact met u op voor het maken van een afspraak.
 6. De tarieven zijn afhankelijk van de grootte en het gewicht van de bestelde artikelen. De verzendkosten van uw bestelling vindt u terug in het winkelmandje. Mocht de bestelling om wat voor reden dan ook retour gestuurd worden, zijn ook deze verzendkosten voor rekening van de koper.
 7. Old Days zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 
 8. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontbinding, terug betalen.

   

Artikel 12 – Betaling

 1. U kunt via de webshop drie betaalmethoden kiezen.
  - Betaling via een bankoverschrijving;
  - Betaling via iDEAL;
  - Betaling via PayPal.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

Old Days is nimmer aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het gebruik van een door Old Days geleverd artikel. De totale aansprakelijkheid bedraagt nooit meer dan de vergoeding die je voor het betreffende artikel hebt betaald.

Artikel 14 – Klachtenregeling

Wij hopen dat u tevreden bent over onze producten. Desondanks verwelkomen we al uw klachten en suggesties, omdat die ons de kans geven onze webwinkel, producten en service te verbeteren. U kunt uw klacht en/of suggestie mailen naar info@olddays.nl en ontvangt binnen 14 dagen een reactie.